1000 bài hội thoại giao tiếp tiếng Hàn – bài 1

1000 bài hội thoại học giao tiếp tiếng Hàn – bài 1

그렇게 비관 작일 필요 까자 있냐?         
Không đến mc phi bi quan như vy đâu

Hi thoi 1
내 느낌 에 모두 가 날 무시 하는거 같아
Mình cảm thấy mọi người đều coi thường mình
그렇게 비관 작일 필요 까자 있냐?
Không đến mức phải bi quan như vậy đâu
뭐가 그렇게 까지 아. 그들 눈만 봐도 알수 있다
Sao lại không. Nhìn mắt mọi người mình có thể biết mà.

1000 bài hội thoại giao tiếp tiếng Hàn – bài 1

Hi thoi 2
난 사람 이 살아가는 게 재미 가 없는 거 같아.
Mình cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả.
그렇게 비관 작일 필요 까자 있냐?
Không đến mức phải bi quan như vậy đâu
진짜야. 재미 없어 죽겠 어.
Mình nói thật đấy. Chán chết đi được

한발 한발 . 
C t t thôi

Hi thoi 1
너 이렇게 급하게 뭐 하냐?
Sao cậu vội thế
나 이거 빨리 긑 내야 해
Mình phải làm cho xog nhanh việc này
급 하지마, 한발 한발 씩 해
Đừng vội cứ làm từ từ thôi

Hi thoi 2
난 왜 이렇게 못 배우 냐?
Tại sao mình chẳng học được tí gì nhỉ
급 하지마, 한발 한발 씩 해
Đừng vội cứ làm từ từ thôi
난 내가 참 바보 같아
Mình cảm thấy mình thật là ngốc.

Comments

comments